Algemene voorwaarden - Oh! Oats
 

Algemene voorwaarden

Oh!Oats :

SDA bv
Vanorbeek Ester
Bierbeekstraat 38
3360 Korbeek-Lo
Tel. 0473592534
hey@oh-oats.be
BE 0887.644.921

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen van Oh! Oats en offertes of overeenkomsten tussen Oh! Oats en de consument, betreffende producten of diensten door Oh! Oats aangeboden.

Door het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene of specifieke voorwaarden van derden worden niet door Oh! Oats erkend. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing indien schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen.

Oh! Oats heeft steeds het recht om overeenkomsten, om welke reden dan ook, te ontbinden.

Aanbod

Oh! Oats behoudt steeds het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen. Alle producten en diensten zijn duidelijk omschreven en in beeld gebracht zodat de consument juist geïnformeerd is en aldus voldoende kennis heeft bij bestelling. Het is altijd mogelijk dat producten niet in voorraad zijn of uit het assortiment verdwijnen.

Levering

Bestellingen worden in België verstuurd, naar het door de consument opgegeven adres, volgens volgende kostenprincipe:
Standaard verzendingskost: 6€
Bij bestelling van meer dan 65€ : gratis
Uitgezonderd Leuven, Bierbeek, Haasrode, Kessel-Lo en Heverlee : bestelling vanaf 35€ : gratis

Verzending naar het buitenland : kosten ifv bestemming Oh! Oats zal bestellingen zo snel mogelijk uitleveren en uiterlijk binnen de 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien dit niet mogelijk is, om welke reden dan ook, zal de consument op de hoogte gebracht worden en kosteloos kunnen annuleren, zonder recht op ingebrekestelling. Oh! Oats zal reeds ontvangen betalingen dan binnen de 14 dagen terugstorten.

Leveringen zijn voldaan zodra ze zijn in ontvangst genomen door de consument. Rapport van de transporteur is hier voldoende, ook al is deze niet afgetekend door de consument. Oh! Oats is niet verantwoordelijk voor goederen die door de derden te laat geleverd worden of verloren gaan. Bewijs van afgifte voor transport is voldoende om uitstel te bedingen totdat de zaak onderzocht werd. Tot dan kan Oh! Oats niet in gebreke gesteld worden. Echter zullen we er alles aan doen om het voorval zo snel mogelijk te verhelpen.

Het is belangrijk dat u bij ontvangst uw goederen controleert op conformiteit met uw bestelling. Als dat niet zo is dient u ons binnen de 24u te verwittigen. Eventuele rechtzettingen zullen zo snel mogelijk uitgevoerd worden zonder bijkomende verzendingskosten.

Prijzen

Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief btw. In geval van offerte, zal duidelijk vermeld zijn of de aangeboden prijs incl of excl btw is, en hoe lang de aanbieding geldt. Indien geen specifieke vermelding, is dit 30 dagen.

Overeenkomsten

Overeenkomsten zijn slechts geldig indien beide partijen akkoord zijn. Oh! Oats behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. Overeenkomsten zijn jaarlijks herzienbaar, en indien Oh! Oats, om welke reden dan ook, zelfs tussentijds, een prijsverhoging doorvoert, zal dit duidelijk gecommuniceerd worden. De consument, particulier of zakelijk, heeft dan steeds het recht om de overeenkomst stop te zetten.

Betaling

Particulieren dienen steeds te betalen vóór de verzending van de goederen en uiterlijk 10 dagen na de besteldatum op rekening nr BE90 7360 6871 1632. Hierna vervalt de bestelling.
Bij afhaling is contante betaling mogelijk. Op aanvraag is het mogelijk om een factuur te ontvangen.

Zakelijke partners ontvangen steeds een factuur welke betaalbaar is binnen de 14 dagen, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld op het factuur. Opmerkingen over de factuur dienen binnen de 7 dagen overgemaakt te worden.

Niet-tijdige betaling van een factuur kan zonder voorafgaande verwittiging een verhoging van 10% op de totaalsom betekenen. Na een schriftelijke ingebrekestelling is deze 10% zowiezo van toepassing met een minimum van 100€ per factuur. Oh! Oats heeft het recht om in dit geval overeenkomsten éénzijdig te ontbinden.

Zichttermijn / herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Deze melding dient binnen de 14 dagen te gebeuren en de producten dienen vervolgens binnen de 14 dagen teruggestuurd te worden. De consument dient deze terugzending steeds te kunnen bewijzen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking. Na goede ontvangst van de retourzending zal Oh! Oats de terugbetaling verzorgen binnen de 14 dagen. Indien de gehele aankoop wordt retour gestuurd, zal het volledige bedrag worden terugbetaald. Indien slechts een deel wordt retour gestuurd, zal enkel dat product worden terug betaald. Het terugzenden van de geleverde zaken is steeds voor rekening en risico van de consument.

Overmacht

Oh! Oats is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. In geen geval zullen dan boetes of schadevergoedingen kunnen geëist worden.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Als voorbeeld deze niet-limitatieve lijst: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers…

Leveringen die deels zijn uitgevoerd of kunnen uitgevoerd worden, zullen dan als dusdanig ook gefactureerd worden. Hierop gelden dan de betalingsvoorwaarden zoals hoger beschreven. Voor eventuele niet leverbare delen dient samen een oplossing gevonden te worden. Dit kan een nalevering zijn, maar evengoed een annulering.

Aansprakelijkheid

Oh! Oats is niet aansprakelijk voor schade aan derden of ziekte van de consument ten gevolge van verkeerde bewaring of opslag.

Oh! Oats is niet aansprakelijk voor schade aan derden toe te schrijven aan het gebruik van de producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

Oh! Oats kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van allergische reacties op bepaalde bestanddelen van onze producten. De klant is voldoende geïnformeerd door de vermelding op het etiket van de aanwezige allergenen.

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendomsrechten zoals octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, evenals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten, beschermen onze producten, website, logo, teksten, foto’s, namen en in het algemeen onze communicatie. Het is verboden hiervan gebruik te maken of hieraan wijzigingen toe te brengen. Eveneens mogen onze producten niet worden nagemaakt, noch doorverkocht onder een ander label.

Reconversie

Indien enige verbintenis in deze algemene voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal dit geen invloed hebben op alle andere bepalingen en evenmin op dat deel van de getroffen bepaling dat niet strijdig is.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Oh! Oats of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, gerechtelijk arrondissement Leuven.